آخریــن ویدیــوهـا

مصاحبه تلویزیونی با موضوع درمان های نوین ریزش مو

مصاحبه تلویزیونی با موضوع درمان های نوین ریزش مو

آرشیو ویدیو

آخرین سوالات

568 نفر بازدید

ریزش مو

12 مهر 1395

شرایطی که بیماران دچار عارضه ریزش مو، از هیچ تلاشی جهت درمان این مشکل و بازیابی زیبایی خود دریغ نمی کنند و در آشفته بازار انواع تبلیغات روش های درمان در مسیر گمراهی قرار گرفته اند که کدام روش کم عوارض و اقتصادی تر است، prp روش نوینی است که هزینه های عمل آن با کیت های استاندارد کمتر از هزینه های عمل کاشت مو می باشد و جالب اینکه از عوارض بسیار کمتری در قیاس با روش کاشت مو برخوردار است.

شرایطی که بیماران دچار عارضه ریزش مو، از هیچ تلاشی جهت درمان این مشکل و بازیابی زیبایی خود دریغ نمی کنند و در آشفته بازار انواع تبلیغات روش های درمان در مسیر گمراهی قرار گرفته اند که کدام روش کم عوارض و اقتصادی تر است، prp روش نوینی است که هزینه های عمل آن با کیت های استاندارد کمتر از هزینه های عمل کاشت مو می باشد و جالب اینکه از عوارض بسیار کمتری در قیاس با روش کاشت مو برخوردار است.

دکتر ماهور طباطبائی

متخصص PRP

شرایطی که بیماران دچار عارضه ریزش مو، از هیچ تلاشی جهت درمان این مشکل و بازیابی زیبایی خود دریغ نمی کنند و در آشفته بازار انواع تبلیغات روش های درمان در مسیر گمراهی قرار گرفته اند که کدام روش کم عوارض و اقتصادی تر است، prp روش نوینی است که هزینه های عمل آن با کیت های استاندارد کمتر از هزینه های عمل کاشت مو می باشد و جالب اینکه از عوارض بسیار کمتری در قیاس با روش کاشت مو برخوردار است.

شرایطی که بیماران دچار عارضه ریـــزش مــــو، از هیـــچ تلاشـــی جهــت

شرایطی که بیماران دچار عارضه ریـــزش مــــو، از هیـــچ تلاشـــی جهــت

شرایطی که بیماران دچار عارضه ریـــزش مــــو، از هیـــچ تلاشـــی جهــت

قیاس با روش کاشتجالب اینکه از عوارض بسیار کمتری در قیاس با روش کاشت مو برخوردار است.

تعیین وقت